کمیته علمی و داوران

    محمد باقر حبیبی
    محمد باقر حبیبی

    دانشگاه فردوسی

    فخری شهیدی
    فخری شهیدی

    دانشگاه فردوسی

    هادی رضوی
    هادی رضوی

    دانشگاه تهران

    دکتر جلال حجازی
    دکتر جلال حجازی

    دانشگاه علوم پزشکی زنجان

    دکتر ندا موسوی
    دکتر ندا موسوی

    دانشگاه علوم پزشکی زنجان

    دکتر مجید امینی زارع
    دکتر مجید امینی زارع

    دانشگاه علوم پزشکی زنجان

    دکتر حسن حسن زادآذر
    دکتر حسن حسن زادآذر

    دانشگاه علوم پزشکی زنجان

    دکتر مهران حسینی
    دکتر مهران حسینی

    دانشگاه علوم پزشکی زنجان

    دکتر ایمان سرینژاد
    دکتر ایمان سرینژاد

    دانشگاه هرمزگان

    دکتر احمد نوری
    دکتر احمد نوری

    دانشگاه هرمزگان

    دکتر احمد همایی
    دکتر احمد همایی

    دانشگاه هرمزگان

    دکتر مرتضی یوسف زاده
    دکتر مرتضی یوسف زاده

    دانشگاه هرمزگان

    دکتر فاطمه حسینی
    دکتر فاطمه حسینی

    عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج

    دکتر حمیدرضا فیلی
    دکتر حمیدرضا فیلی

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

    دکتر نرگس شاهقلیان
    دکتر نرگس شاهقلیان

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

    دکتر مریم اصغری
    دکتر مریم اصغری

    دانشگاه سعید اشرفی اصفهانی

    دکتر افشین همتا
    دکتر افشین همتا

    دانشگاه صنعتی امیر کبیر

    دکتر علی امیری
    دکتر علی امیری

    دانشجوی دکتری تخصصی

    دکتر محمدحسن حسینی
    دکتر محمدحسن حسینی

    اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان طارم