نحوه نمایه سازی مقالات

  1. درج کلیه مقالات پذیرفته شده در کتاب الکترونیک مجموعه مقالات کنفرانس
  2. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در در مرکز استناد علمی(ایراسیس)
  3. امکان چاپ 10 مقاله برتر برگزیده در یکی از چندین ژورنال معتبر ISI ، پژوهشی و تخصصی معتبر پشتیبان کنفرانس بدون نیاز به داوری مجدد
  4. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در کنسریوم محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران
  5. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID
  6. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری